شرح وظايف

شرح وظايف رئيس و جانشين کمیته صيانت از حقوق شهروندی
 
برگزاري جلسات منظم کمیته حداقل هر دو ماه يكبار به منظور برنامه­ريزي و هماهنگي­ها و اجراي فعاليتهاي حقوق شهروندي
تدوین صورتجلسه و ابلاغ مصوبات به اعضاء کمیته و ساير بخشهاي ذيربط
نظارت بر بخشهاي مختلف و مراكز استاني دستگاه مربوطه و واحدهاي وابسته و تحت پوشش و همچنين واحدهائي كه با مجوز آن دستگاه ايجاد شده يا فعاليت مي­نمايند و سركشي و ارزيابي از فعاليت و وضعيت آنها با استفاده از ابزارهاي نظارتي
توجه ويژه به عنصر كليدي استمرار آموزش در ارتقاء فرهنگ حقوق شهروندي در دستگاه مربوطه.
ايجاد ساز و كار دريافت نظرات و رسيدگي و پيگيري گزارش تخلفات و شكايات مردمي
حمايت و نظارت بر پاسخگوئي مناسب به بازرسين کمیته مركزي صيانت با ارائه مستندات

شرح وظايف دبير کمیته صيانت از حقوق شهروندي
بررسي، مطالعه و آسيب­شناسي موانع صيانت ازحقوق شهروندي همچون: ضعف­آشنائي كاركنان و عموم مردم با وظایف دستگاه ­و قوانين و مقررات مربوطه بروكراسي اداري و بي­انگيزگي براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان دركوتاهترين زمان.
بازنگري قوانين و مقررات جاري دستگاه مربوطه كه بيشترين مشكل را براي مراجعين ايجاد مي­كنند و پيشنهاد اصلاح آنها به رده­هاي بالادستي.
تدوين و ارائه شيوه­هاي مدبرانه جلوگيري از تخلفات سازمان يافته و ممانعت از تقابل كاركنان دستگاه با مردم و برنامه­ريزي براي افزايش رابطه كريمانه و محبت­آميز ميان كاركنان و ارباب رجوع.
ايجاد عزم و اراده جمعي در دستگاه و مشاركت عموم كاركنان براي مقابله با تخلفات و فساد اداري.
تدوين يا بازنگري و ترويج منشور اخلاقي سازماني و صيانت از حقوق شهروندان و اطلاع­رساني از مواد آن و تشريح موارد خلاف نظير كم­كاري، سو استفاده از بيت­المال، پارتي بازي، رشوه و 000براي كاركنان بويژه از طريق برگزاري كلاسهاي اخلاق ماهانه با دعوت از اساتيد در هريك از واحدهاي ساختماني سازمان.
تعيين شاخصهاي صيانت از حقوق شهروندي و تكريم ارباب رجوع در هر دستگاه و الويت­بندي آنها براساس شرح وظايف سازماني و ارزيابي نوبه­اي از اجراي آنها( 6 ماهه يا سالانه).
الگوبرداري و ترويج فرهنگ رعايت حقوق شهروندي و احترام به ارباب رجوع از طريق شناسائي و تجليل از اقدامات مهم كاركنان نمونه
اطلاع رساني در رسانه­هاي گروهي براي ارتقاء سطح آگاهيهاي مردم از مقررات مربوطه و رعايت آنها و همچنين صيانت از حقوق شهروندي در واحدهاي ذيربط
تعيين محورها و تهيه محتواي آموزشي در سطح مديران و كاركنان( شامل حقوق شهروندي، تخلفات اداري، تكريم ارباب رجوع و ....) متناسب با وظايف و مأموريتهاي سازمان به منظور برگزاري دوره­هاي آموزشي از طريق مركز آموزشي دستگاه مربوطه براي تمامي كاركنان.
 تبيين و آشنا نمودن مراجعين با قوانين و مقررات و وظائف دستگاه( موارد و نحوه ارائه خدمات) با نصب تابلوها و ارائه بروشورهاي راهنما.
 انجام نظارتهاي غير محسوس و بهره­گيري از سامانه­هاي نظارتي درون سازماني و دريافت گزارش تخلفات اداري و شكايات مردمي از طريق:الف) صندوق انتقادات
ب) دريافت پيامك
ج) تلفن گويا
د) سايت و 000
به منظور رسيدگي و برخورد مناسب با متخلفين و اعلام نتيجه به رياست کمیته صيانت دستگاه.
تبصره: انجام مشاوره­هاي روانشناختي و مذهبي با رويكرد كريمانه و محبت­آميز و برگزاري دوره­هاي آموزشي نظير طرح اميد در مراحل ­اوليه و در صورت تكرار تخلف پيگيري و برخورد مناسب از طريق هيأتهاي ­رسيدگي به تخلفات ­اداري، حراست و ساير مراكز ذيربط صورت پذيرد، در هرحال شناسائي و برخورد قاطعانه با جرائم سازمان يافته از قاطعيت و الويت بيشتري برخوردار است.
 پيگيري و تهيه و تدوين تكاليفي كه ارباب رجوع نسبت به سازمان و مقررات آن بايد رعايت نمايند و اطلاع­رساني مناسب  آن از طريق واحدهاي ذيربط
تأكيد، تقويت، سازماندهي و ايجاد هماهنگي نسبت به نظارت بر حسن رفتار كاركنان با ارباب رجوع با روشهاي مطلوب به همراه تشويق آنها و سعي در ارتقاي نظارت به شكل كاربردي و اثربخش بصورت غير محسوس و همچنين حمايت و فعال كردن کمیته‌هاي مربوطه نظير امر به معروف و مهي از منكر، اقامه نماز و 000.
 ارسال گزارش اقدامات و نتايج آنها به بازرسي کمیته مركزي صيانت( هر سه ماه يكبار).
بازرسي و نظارت مستمر و دقيق بر عملكرد مراكز و واحدهاي تابعه، وابسته و تحت نظارت دستگاه.
 پاسخگوئي مناسب به بازرسين اعزامي از سوي بازرسي کمیته مركزي صيانت ( وزارت كشور) با ارائه مستندات
ايجاد بانك ­اطلاعات مربوط به فساد اداري­ كاركنان و تخلفات­ مراجعين ­براي ايجاد محروميتها و تشديد برخورد درصورت تكرار
پيگيري و فعال كردن ميز خدمت در ورودي سازمانها با بكارگيري افراد متعهد و با انگيزه بالاي خدمتي براي پاسخگوئي به سؤالات و راهنمائي مراجعين و دريافت شكايات آنها.
تشكيل جلسات حداقل ماهانه كميته تخصصي حقوق شهروندي کمیته با عضويت مديران و نمايندگان معاونتهاي ذيربط و ارائه نتايج به کمیته صيانت دستگاه.

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/06/16

پیوندها